Πολιτική Απορρήτου

Ikas Cars > Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

 

Εισαγωγή

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα της «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ», πώς τις χρησιμοποιούμε και ποιες επιλογές έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Όταν αναφερόμαστε στον «Εταιρία» στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναφέρουμε την εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ», την εταιρεία που παρέχει αυτή την ιστοσελίδα και οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή χαρακτηριστικά που μπορούν να διατεθούν σε σας από αυτή την ιστοσελίδα.

Πλαίσιο προστασίας δεδομένων

Η εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» έχει ευθυγραμμίσει την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τον Κανονισμό της ΕΕ για την Γενική Προστασία των Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018, υπό την επίβλεψη της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων της Ελλάδος.

Η εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή (γνωστές και ως αξιολογήσεις επιπτώσεων προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR) για δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο, αλλά και το σύνολο της δραστηριότητάς της.

Οι ανωτέρω, είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» (βλέπε ενότητα 9).

1. Στοιχεία πελατών και πολιτών

Μπορείτε να μας στείλετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω αυτής της ιστοσελίδας εάν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες, για εμάς ή τα προϊόντα μας ή για άλλους παρόμοιους σκοπούς. Η απόφασή σας να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι εντελώς προαιρετική και με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας γνωστοποιήσατε.
Η εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ», μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Πελατών μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας υποβάλατε (α) να σας παράσχουμε πληροφορίες, (β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας, (γ) να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή (δ) να διατηρήσουμε τις λειτουργίες και την ασφάλεια της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, για παράδειγμα την επικοινωνία του υλικού μάρκετινγκ, εκτός αν έχουμε τη συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας.

Θα φροντίζουμε και θα αποθηκεύουμε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, ευθυγραμμισμένες με το ISO 27001, το διεθνές πρότυπο για την ασφάλεια των πληροφοριών. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες και τις διαδικασίες που αναλαμβάνει το προσωπικό μας και εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη (βλ. Ενότητα 5), καθώς και τους τεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζουμε για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, συμβιβασμού ή κλοπής πληροφοριών από τις εφαρμογές μας, υποστηρίζοντας συνεχώς με όλα τα σύγχρονα κάθε φορά μέσα, το σύνολο του Πληροφοριακού μας Συστήματος, τα οποία και ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Το GDPR ορίζει μια σειρά κατηγοριών προσωπικών δεδομένων που θεωρούνται «ευαίσθητα» και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους ελεγκτές δεδομένων. Αυτός ο ιστότοπος και οι τυχόν διαθέσιμες υπηρεσίες από αυτόν τον ιστότοπο δεν συλλέγουν και δεν επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, υποστηρίζοντας την αξιολόγηση των επιπτώσεων του απορρήτου (γνωστή ως Αξιολόγηση επιπτώσεων προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο του GDPR), η οποία και διατίθενται κατόπιν αιτήματος προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» (βλ. ενότητα 9).

3. Προσωπικά δεδομένα παιδιών

Αυτός ο ιστότοπος (και οι υπηρεσίες που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο), αλλά και όλες οι υπηρεσίες της «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» γενικότερα, δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν μάθετε ότι ένα παιδί ηλικίας κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει τα προσωπικά του στοιχεία χωρίς να έχει γονική συναίνεση, επικοινωνήστε με το Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» (βλέπε ενότητα 9), ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα.

4. Δικαιώματα δεδομένων πελατών και πολιτών

Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε πολλά δικαιώματα που σχετίζονται με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» , χρησιμοποιώντας προς αυτήν και τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτά τα δικαιώματά σας, περιλαμβάνουν να ζητήσετε από την εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» να:

• σας επιβεβαιώνει ποια προσωπικά δεδομένα μπορεί να διατηρεί για εσάς, αν υπάρχουν, και για ποιους σκοπούς.

• αλλάζει τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

• διορθώνει τυχόν ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που μπορεί να γίνουν για εσάς.

• σας παρέχει ένα πλήρες αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων για να τα μεταφέρετε αλλού.

• σταματά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενώσω υπάρχει/επιλύεται μια ένσταση από εσάς.

• σβήνει διαρκώς όλα τα προσωπικά σας δεδομένα και επιβεβαιώνει σε εσάς ότι το έπραξε (αν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό).

Για να επικοινωνήσετε με την εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ», ανατρέξτε στην Ενότητα 9 παρακάτω. Εάν η εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» δεν απαντήσει στην αίτησή σας, ή δεν σας παράσχει έναν έγκυρο λόγο για τον οποίο δεν είναι σε θέση να το πράξει, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να κάνετε μια καταγγελία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους μέσω της ιστοσελίδας τους (www.dpa.gr) ή μέσω τηλεφώνου (+30 210-6475600), ή σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23 Αθήνα)

5Cookies ιστοτόπου


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καταγραφή δεδομένων καταχώρησης. Χρησιμοποιούμε και τα δύο cookies: «συνεδρίας» όσο και «μόνιμα» cookies, ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε ή αλληλεπιδράτε με αυτόν τον ιστότοπο.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από εμάς στον υπολογιστή σας ή από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας σε εμάς κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Είναι μοναδικά για εσάς ή το πρόγραμμα περιήγησης του ιστού σας. Τα cookie βασίζονται σε συνεδριάσεις διαρκούν μόνο όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ανοιχτό και διαγράφονται αυτόματα όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Τα μόνιμα cookies διαρκούν μέχρι να διαγράψετε εσείς ή το πρόγραμμα περιήγησής σας ή μέχρι να λήξουν.
Χρησιμοποιούμε cookies τα οποία δεν είναι συγκεκριμένα στο λογαριασμό σας, αλλά είναι μοναδικά και μας επιτρέπουν να αναλύουμε και να προσαρμόζουμε τα ιστότοπα, μεταξύ άλλων παρόμοιων πράξεων. Αν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε ορισμένα ή όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες από τις λειτουργίες στην ιστοσελίδα μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies τρίτων κατασκευαστών, για παράδειγμα το Google Analytics, και μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τα cookies τρίτων μερών από τον ιστότοπό τους.

7. Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει σχετικούς υπερσυνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους που δεν ελέγχονται από την εταιρία «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ».

Ενώ έχει ασκηθεί κάθε εύλογη μέριμνα κατά την επιλογή και την παροχή τέτοιων συνδέσμων, σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί πριν κάνετε κλικ σε εξωτερικούς συνδέσμους. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συνεχή καταλληλότητα των εξωτερικών συνδέσεων, ούτε συνεχώς να επαληθεύουμε την ασφάλεια ή την ασφάλεια των περιεχομένων που μπορεί να σας παρασχεθούν.

Ως εκ τούτου, σας συμβουλεύουμε ότι η χρήση εξωτερικών συνδέσμων γίνεται με δική σας ευθύνη και δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ζημίες ή συνέπειες από τη χρήση τους από εσάς.

8. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» σε βάθος χρόνου, και αν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την ιστοσελίδα. Εάν συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες της «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ» που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο, ή από άλλα κανάλια επικοινωνίας μαζί της μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αλλαγών, θα έχετε συμφωνήσει με την αναθεωρημένη πολιτική.

9. Επικοινωνία με την «ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ»

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νομικά σας δικαιώματα ή να υποβάλλετε μια καταγγελία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε στην κάτωθι διεύθυνση:

«ΑΦΡ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ»

Κόμβος Πανοράματος

Τηλ. 2310-300313

ΤΚ 54535 Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

emailinfo@ikascars.gr